Kor`en ayâtlerí östönde uylanu.Izgí kitabıbız Kor`en – Allahnıñ bötön kíşílerge iñdírgen soñgı kitabı. Dönyada yeşegen herkíşí Kör`enní öyrenü hem anda bíldírílgen emírlerní üteü bílen vazifalı. Tik kíşílerníñ zur ölöşö Kor`enní izgí bír kitap bularak kabul itüleríne karamastan , anı öyrenmesler hem Kor`endegí Allah emírlerín ciríne citkírmesler. Bu – Kor`en turında hiç uylanmaganlıklarınıñ, Kor`enní tígínnen-monnan işítílgenner arkılı tanularınıñ bír neticesí. Fikírlegen bír kíşí öçön Kor`enníñ ehemmiyâtí  hem kíşí tormoşındagı urını ise bik zur.

Hernerse aldınnan “uylangan” kíşí, üzín hem íçínde bulgan tire-yâknı yûktan bar itken, üzí hiçnerse bulmaganı kilíş can birgen, sanausız nig`met hem maturlık bílen büleklegen yaratuçıbıznı tanırga hem Anıñ kaysı xereketlerden, gamellerden xuş (riza) bulganın bílírge tíler. Allahnıñ ilçísí vesilesí arkılı Kor`en - kíşíníñ bu soraularına  cavap birgen yul kürsetüçí. Bu sebepten, kíşíníñ Allah kíşílerge turı yul kürsetüçí bularak iñdírgen, döröslök hem yâlgışlarnı bír-bírsínnen ayırgan kitabın bik yâxşı bílüví, her ayât östönde fikírlep, Allahnıñ emír itkennerní iñ tugrı hem iñ matur revíşte tormoşka aşıruvı kirek.

Allah Kor`enníñ kíşílerge nindi maksat bílen iñdírílgenín şulay xeber ite:

(Bu Kor`en) ayâtlerín yâxşı añlasınnar hem çista akılga iye bulgannar ügít-nesıyxet alsınnar dip siña iñdírgen möbarek kitabıbızdır. (Sad süresí, 29)

Xakıykat (şul ki): ul (Kor`en),  elbette, bír ügíttír. Monnan soñ kím tíli, ügít alıp fikírler.(Müddessir süresí, 54-55)

Bik küp kíşí Kor`enní ukır, fekat möhim bulganı, Allah ayâtlerínde de bíldírtkençe, ukılgan her Kor`en ayâtí turında fikírleü, şul ayâtten bír ügít alu hem xereketlerín bu ügítlerge küre tözetü. Meselen, Kor`ende xeber birílgen:“Dimek ki, çınlıkta avırlıktan soñ ciñíllík bar. Çınnan da, avırlıktan soñ ciñíllík bar.” Bu (Inşirah süresí, 5-6)ayâtlerní ukıgan kíşí, bu ayâtler östönde uylanır. Allahnıñ her avırlıktan soñ bír ciñíllík bar iteçegín, şulay bulgaç, hertörlí bír avırlık bílen karşılaşkanında (oçraşkanında) bírdenbír íşliyâçegíníñ – Allahka tevekkel itíp (tapşırıp), ciñíllík kötü bulganın añlar. Allahnıñ şundıy bír veg`desí bulganda, avır vakıtlarda panikaga ye ise ömötsízlíkke birílüníñ ise imanda bír zegıyflík  galemetí bulganına töşínír. Hem bu ayâtní ukıp fikírlegeç, xereketlerí gömörö buí ayâtte eytílgençe bulır.

Allah bízge  Kor`ende ílík yeşegen peygamberlerníñ hem ilçílerníñ tormoşlarınnan kaybír nerselerní Üzí riza bulaçak gamellerníñ, söyleşülerníñ hem tormoşnıñ nindi bulganlıgın kürsetír hem ürnek buluvı öçön citkíre. Allah ilçílerí kıyssaları (xikeyâlerí) turında uylanunıñ hem kíşílerge bu kıyssalardan ügít alunıñ kireklígí kaybír ayâtlerde şulay bíldíríle:

Ant bulsın ki, alarnıñ kıyssalarında çista akılga iye kíşíler öçön gıybretler bardır.(Yosıf süresí, 111)

Musa (vakıygasın)da da (uylandıruçı ayâtler bardır). Bíz anı açık bír delil bílen Firgavínge cibergen idík.(Zariat süresí, 38)

Şulay itíp Bíz anı (Nuxnı) hem köymedegí xalıknı kotkardık hem monı galemnerge bír ayât (íçínnen derís çıgaçak bír vakıyga) ittík.(Ankebüt süoesí, 15)

Kor`ende ütken kavímnerníñ kaybír sıyfatları, iye bulgan exlakları hem başlarına töşken bela-kazaları turında da söyleníle. Bu tímalar bílen beylí ayâtlerní, barıtik ütken cemgıyâtlerníñ başlarınnan ütkennerí turında söylenílgen tarixi vakıygalar bularak uku gına zur bír xata bulır. Çönki Allah monı, başka barlık ayâtlerí kíbík, ütken kavímner turında bulgan ayâtlerí östönde fikírlevíbíz hem bu kavímnerníñ başlarına kilgennerden gıybret alıp xereketleríbízní tözetü öçön bízge bíldírgen. Ayâtlerde şulay boyırıla:

Ant bulsın ki, Bíz sízge oxşagannarnı helaketke oçrattık. Fekat, ügít alıp fikírlegen barmı?(Kamer süresí, 51)

Hem anı da taktalar hem kadaklar (bílen tözílgen köyme) östönde taşıdık, küzleríbíz aldında agıp kite idí. (Üzí hem ul kitírgenner) sukırlarça inkar itílgen (Nux)ka bír bülek bulsın dip. Ant bulsın ki, Bíz monı bír ayât(derís) bularak citkírdík. Fekat, ügít alıp fikírlegen barmı? Şulay bulgaç, Miním gazabım hem iskertíp kurkutuvım niçík bulgan? Ant bulsın ki, Bíz Kör`enní zikír (nesıyxet alıp fikírleü) öçön ciñíleyttík. Fekat, ügít alıp uylangan barmı? (Kamer süresí, 13-17)

Allah Kor`enní bötön kíşílerge bír turı yul kürsetüçí itíp iñdírdí. Gomümen, Kor`enníñ her ayâtí turında uylanu, hem herbír ayâtten bír derís hem ügít alıp, Kor`enge küre yeşeü Allahnıñ rizalıgın, merxemetín hem Cennetín kazanunıñ bírdenbír yulı.

Allah Kor`ende kíşílerní nerseler turında fikírlerge çakıra ? 

(Alarnı) ap-açık deliller hem kitaplar bílen (ciberdík). Siña da zikírní (Kor`enní) birdík ki – kíşíler üzlerí öçön iñdírílgenní açıklasın hem alar da yâxşılap uylasınnar dip. (Naxl süresí, 44)

Naxl süresíndegí bu ayâtte bulganı kíbík, Allah bik küp ayâtínde kíşílerní fikír yörtírge çakıra. Allah kuşkan meseleler turında fikírleü, Rabbıbız bar itken xikmet hem yaratılış mog`cizaların kürü bír gıybadettír. Östönde uylanılgan her mesele Allahnıñ çiksíz köçön, akılın, gıylímín, sengatín hem başka sıyfatların tanıp añlavıbızga sebep bulaçak.

Allah kíşíníñ yaratılışı turında fikírlerge çakıra

Kíşí diyâ ki: “Min ülgennen soñ çınnan da tírílíp çıgaçakmınmı?” Kíşí başta bírni bulmaganda çınlıkta Bízníñ anı yaratkanıbıznı (bar itkeníbízní) uylamıymı?(Meryâm süresí, 66-67)

Allah kíşíní küklerní hem cirníñ yaratılışı turında fikírlerge çakıra

Şöbhesíz, küklerníñ hem cirníñ yaratıluvında, tön bílen könníñ bír-bír artlı kilüvínde, kíşílerge yâraklı nerseler bílen diñgízde yözgen köymelerde, Allah yâudırgan hem üzí bílen cir yözíníñ ülímínnen soñ tíríltken suda, her canlını anda ürçítíp taratuvında, cillerní istírüvínde, kük bílen cir arasında baş idírgen bolıtlarnı küçírüvínde fikírlegen bír cemegat öçön xakıykıy ayâtler bardır. (Bakara süresí, 164)

Kíşíníñ yaratılışında da fikírlegen kíşíler öçön bik küp gıybret bar.

Allah kíşíní dönya tormoşınıñ fani (ütüçí) bulganlıgın uylarga çakıra

Dönya tormoşı barı tik kükten iñdírílgen su kíbíktír: ul cir yözöndegí üsímlíkler bílen kuşılgaç, anıñ bílen kíşíler hem xayvannar tuklana. Şulay ki, cir maturlıgın tagıp bizengen hem xalkı çınnan da aña köç citkíre alabız dip uylaganda, (nek` şuşı vakıtta) tön ye ise kön aña emíríbíz kilgendír de, kiçe güyâ bírnindi baylıgı yûk kíbík anı tamırınnan urılıp atılgan bír xelde kılganbız. Fikírlegen tuplılık öçön Bíz ayâtlerní bírem-bírem açıklarbız.(YÛnıs süresí, 24)

Kaysıgız tíler ki, aldınnan ílgalar akkan, xörmelerí, vinogradları bulgan bír bakçası bulsın, íçínde barlık uñışları da bulsın; fekat üzíne kartlık kilsín, östevíne zegıyf hem kíçkíne balaları bulsın (şundıy bír xelde bulganda) aña (bakçasına) utlı bír davıl turı kilíp yanıp bítsín. Míne Allah sízge ayâtlerní fikírlesínner dip, şulay açıklar.(Bakara süresí, 266)

Allah kíşíní iye bulgan nig`metler östönde fikírlerge çakıra       

Hem Ul - cirní kiñeytíp ozonaytkan, anda kakşamas taular hem ílgalar bar itkendír. Anda uñışlarnıñ her törönnen ikíşer par yaratkandır, tönní könge börkidír. Şiksíz, bularda fikírlegen tuplılık öçön xakıykıy ayâtler bardır. Cir yözönde bír-bírsíne yakın kürşí matíriklar bar; yözím beylemnerí, çeçülíkler, botaklı hem botaksız xörmelíkler de bar ki, bular bírük su bílen sulanır, emma uñışlarında (külem hem lezzette) kaybírsín östönrek kılarbız. Şöbhesíz, bularda akılnı kullangan bír cemgıyât öçön çınnın da ayâtler bar.(Rad süresí, 3-4)

Kíşí, Allah yaratkan canlı-cansız bötön barlıklar turında fikírlerge tiíş

Allah kíşíní bötön tire-yâknıñ kíşí öçön yâraılganın añlarga çakıra

Üzínnen (bír nig`met bularak) küklerde hem cirde bulgannarnıñ barçasın sízge baş idírttí. Şiksíz monda fikírlegen bír kavím öçön tögel ayâtler (işaretler) bar. (Casiyâ süresí, 13)

Anıñ bílen sízníñ öçön igín, zeytün, xörmelíkler, vinogradlar hem cimíşlerníñ her törlísínen üstírír. Şiksíz, monda fikírli algan bír kavím öçön ayâtler bar. Tönní, könní, Koyâşnı hem Aynı sízníñ emírígízge birdí; yoldızlar da Anıñ emírí bílen emírge xezír kılıngan. Şöbhesíz, monda akılnı kullana algan bír cemegat öçön ayâtler bar. Cirde sízníñ öçön ustíríp citíştírgen törlí töstegílerní de (faydagızga birdí). Şiksíz, monda derís alıp fikírlegen kíşíler öçön ayâtler bar. Diñgízní de sízníñ emírígízge birgen Uldır, annan çista it aşıysız hem kiyer öçön annan bizek eybírler çıgarasız. Köymelerníñ anda (sularnı) yâra-yâra agıp kitkenín küresíz. (Bularnıñ barısı) Anı kübrek ízlevígíz hem şökör itüvígíz öçöndír. Sízní títreüge oçramasınnar dip, cirde kakşamas taular urnaştırdı, ílgalar hem yullar da (yâsadı). Ömöt itíle ki, turı yulnı tabarsız. Hem (başka) işaretler de (yarattı), alar yoldızlar bílen turı yulnı taba alırlar. Yaratkan hiç yaratmagan kíbíkmídír? Monnan soñ derís alıp fikírlemessízmí?(Naxl süresí, 11-17)

Tön hem könníñ bar itílüvín, Dönya hem Koyâş urınnarın hem xereketlerín oçraklılıkka beyleü böyök bír gaflet. Allah tön hem könní kíşíler öçön yaratkan.

                

Tönní, könní, Koyâşnı hem Aynı sízníñ emírígízge birdí; yoldızlar da Anıñ emírí bílen emírge xezír kılıngan. Şöbhesíz, monda akılnı kullana algan bír cemegat öçön ayâtler bar. (Naxl süresí, 12)

Ösleríndegí kükke karamıylarmı? Bíz anı niçík itíp yâsadık hem anı niçík bizedík? Anıñ hiçbír çatnagan cirí yûk. Cirní de (niçík) ceíp saldık? Anda kakşamas taular kuydık hem anda küzalgıç hem iskitkíç her törden (níçke usímlíkler) utırttık. (Bular) - “kuñíl bílen Allahka yûnelgen” her kol öçön, “xikmet bílen karagan bír küñíl küzí” öçön bír zikír (iske töşírü).(Kaf süresí, 6-8)

Allah kíşílerní üz nefíslerí turında fikírlerge çakıra

Uz nefíslerí turında uylanmıylarmı?...(Rum süresí, 8)

Allah kíşíní matur exlak turında fikírlerge çakıra

YÂtimníñ malına, ul balig`lık (citlígü, ölgírü) çagına iríşkençíge kader timegíz, eger ul anıñ faydasına bulmasa. Ülçevín hem çamasın gadíllík buyınça itígíz. Hiçbír nefíske  taşıy alaçagınnan avırrak yök yöklemibíz. Söylegen vakıtta, yakınıgız bulsa da, gadíl xököm itígíz. Allah bílen kilíşüde tugrılık kürsetígíz. Míne bularnı, ügít alıp fikírlesínner dip, sízge kiñeş (emír) ittí. (Engam süresí, 152)

Şöbhesíz, Allah gadíllíkní, igílíkní, yakınnarga birüní emír iter, yâmsíz oyâtsızlıklardan  (fexíşlíkten), naçarlıklardan hem izílülerden saklar. Sízge, nesixet alıp fikírlesínner dip, derís bire. (Naxl süresí, 90)

Ey iman itkenner, öylerígízden başka öylerge, yakınlık korop (röxset almıyça) hem (öy xucalarına) selam birmiçe kírmegíz. Bu sízníñ öçön tagın da xeírlídír, belki síz ugít-nesıyxet alıp fikírlersíz. (Nur süresí, 27)

Allah kíşíní, axiretní, kıyâmet hem xisap könín uylarga çakıra

Herbír nefísníñ xeírlí íşleríníñ buluvın hem her íşlegen naçarlıgı bílen üzí arasında yırak bír ara buluvın tílegen ul könní (uylagız). Allah sízní Üzínnen saklar. Allah kollarına karata şefkatlídír. (Al-i Imran süresí, 30)

Köç hem aíklılıkka (dörös kürüge) iye bulgan kollarıbız Ibrahimnı, Isxaknı hem YÂkubnı da xetírle. Çınlıkta, Bíz alarnı Axirettegí asıl yortnı töşíníp, iske aluçı ixlaslı bendeler ittík.(Sad süresí, 45-46)

Monnan soñ alar kıyâmet segatíníñ üzleríne hiç kötmegende kilüvínnen başkasın kötelermí? Míne anıñ işaretlerí kilgen. Fekat, alarga kilgennen soñ ügít alıp fikírleülerí alarga nerse birír? (Möxemmed süresí, 18)

Allah kíşíní yaratkan canlılar turında fikírlerge çakıra

Rabbıñ bal kortına vahi (ilham ittí) citkírdí: “Taularda, agaçlarda hem yâşílçe hem cimíşler ürmelep üssín öçön yâsalgan korılmalarda üzígízge öy yâsagız. Soñınnan cimíşlerníñ barısınnan aşagız, şulay itíp, Rabbıgız ciñíleytken yullardan yöríp oçıgız. Alarnıñ karınnarınnan törlí töstegí níktarlar çıgar, anda kíşíler öçön bír şifa bardır. Şiksíz, fikírlegen bír kavím öçön xakıykatten monda bír ayât bardır.(Naxl süresí, 68-69)

Ul, Allahtır, Üzínnen başka ilyâh yûktır. Başta da, axırda da maktau Anıkıdır. Xököm Anıkıdır hem Aña kaytarılaçaksız.(Kasas süresí, 70)

Allah kíşíní kinet kile alaçak gazaplar turında fikírlerge çakıra

Eyt ki: “Sízníñ uylaganıgız barmı: eger de sízge Allahnıñ gazabı kilse ye ise segat (Kıyâmet) kilíp citse, Allahtan başkasın çakıraçaksızmı? Eger de tugrı (dörös) süzlíler bulsagız (çakırıgız, bír karıyk)”. (Engam süresí, 40)

Eyt ki: “Sízníñ fikírlegenígíz barmı: eger Allah sízníñ işítuvígízní hem kürüvígízní alsa, hem yöreklerígízní möhírlese, alarnı sízge Allahtan başka kaysı ilyâh kaytara alaçak?” Kara, niçík itíp Bíz ayâtlerní törlí şikíllerde açıklıybız da, soñınnan alar (yañadan) arkaları bílen borılıp, baş tartalar? (Engam süresí, 46)

Eyt ki: “Síz kayçan da bulsa uylandıgızmı: sízge Allahnıñ gazabı hiç kötmegenígízde ye ise açık itíp kilse, dörös yuldan taypılgan, zolım itken kavímnen başka bírer kavím bela-kazaga oçrayâçakmı?”(Engam süresí, 47)

Fikírlegen kíşí Allah yaratkan barlıklardagı bulgan bik küp iskitkíç uzínçelíklerní küre alır. Hem bu revíşte Allahnıñ çiksíz köçön hem gıylímín tanıy alır.

Eyt ki: “Hiç uylaganıgız barmı: eger de Anıñ gazabı sízge tönle ye ise köndíz kilse, xatalı-gönahkarlar niçík itíp anı vakıtınnan alda tatırga tílerler?”(YÛnıs süresí, 50)

Kürmilermí ki, çınlıkta alar her yıl bír ye ise ikí tapkır belaga oçrap toralar da soñınnan teübe itmiler hem ügít alıp (derís çıgarıp) töşínmiler.(Teübe süresí, 126)

Ant bulsın ki, bírínçí nesíllerní helaketke oçrattırgannan soñ, Musaga kíşíler öçön (küzlerín xikmet bílen açıp nurlandıraçak) gıybret, hideyât (tugrı yul) hem merxemet yözínnen kitap birdík. Ügít alıp fikírlesínner dip.(Kassas süresí, 43)

Ant bulsın, Bíz sízge oxşagannarnı helaketke oçrattık. Fekatderís alıp fikírlegen barmı?(Kamer süresí, 51)

Ant bulsın, Bíz de, Firgavín gaile(tire-yâgın)sín derís alıp fikírlesínner dip, íllar buí korılıkka hem açlıkka oçrattık.(Egraf süresí, 130)

Allah kíşíní Kor`en turında fikírlerge çakıra

Alar haman Kor`en turında yâxşılap uylanmıylarmı? Eger ul (Kör`en)Allahtan bulmasa, alar anda bik küp karşılıklar (ixtilaflar, xatalar) tabar idí.(Nisa süresí, 82)

Alar barıbír ul süzní (Kor`enní) tiíşlí revíşte töşínmedílermí, yugıyse, alarga ütkendegí xatalarına kilmegen bírer nersemí kildí?(Mö`minün süresí, 68)

(Bu Kor`en) - ayâtlerín yâxşıdan yâxşı töşínsínner  hem çista akılga iye bulgannar derís alsınnar dip siña iñdírgen izgí Kitabıbızdır.(Sad süresí, 29)

Belki alar ügít alıp fikírler dip, Bíz anı (Kor`enní) siníñ tílíñ bílen ciñílleştírdík. (Duxan süresí, 58)

Xakıykat şul: ul (Kor`en) elbette bír ügíttír. Monnan soñ kím tílese, ügít alıp uylansın.(Müddessir süresí, 54-55)

Şulay itíp, Bíz anı garepçe bír Kor`en bularak iñdírdík hem anda kurkılaçak nerselerní törlí şikíllerde açıkladık, kurkıp saklanırlar ye ise alar öçön fikírleü (seletín) bar iter dip.(Taxa süresí, 113)

Allahnıñ ilçílerí añı kaplangan kavímnerní fikírlerge çakıra

Eyt ki: “Sízge Allahnıñ xezinelerí yanımda dip eytmim, yâşírínní de bílmim hem min sízge min - feríşte dip te eytmim. Min, miña vahi itílgennen başkasına iyermem”. Eyt ki: “Sukır bulgan bílen kürüçí bír bulırmı? Şulay da fikírlemiyâçeksízmí?” (Engam süresí, 50)

Kavímí anıñ bílen tartışa (bexesleşe) başladı. Eyttí ki: “Ul miní turı yulga iríştírgeç, síz miním bílen Allah meselesínde bexeske kíresízmí? Sízníñ Aña şirk kuşuvıgızdan min kurkmıym, fekat Allahnıñ miním turında bírer nerse tíleví – başka. Rabbım gıylím yâgınnan hernersení uratıp algandır. Şulay da derís alıp fikírlemiyâçeksízmí?”(Engam süresí, 80)

Allah kíşíní şaytannıñ te`siríne karşı çıgu öçön fikírlerge çakıra

Eger siña şaytannan bír kotırtu (vesvese) kilse, şunda uk Allahka sıyın. Çönki Ul işítüçí, bílüçí. (Allahtan) saklangannarga şeytannan bír vesvese kilgende (başta)yâxşılap uylarlar. (Allahnı zikír itíp iske alırlar), soñınnan küríp añlarlar. (Şeytannıñ) tugannarı ise, alarnı turı yuldan taypıldırırlar, soñınnan (alarnı buş) iríkte kaldırmaslar.(Araf süresí, 200-202)

Allah deg`va yâsalgan (çakırılgan) kíşíní fikírleuge yûneltírge kiñeş ite

Sin hem tuganıñ ayâtlerím bílen bírge kitígíz  hem Miní zikír itüde sülpen bulmagız. Ikígíz Firgavínge barıgız, çönki ul azgan. Aña yomşak süz söylegíz, belki derís alır ye ise íçí títreníp kurkır.(Taxa süresí, 42-44)

Allah kíşíní ülím hem yokı turında fikírlerge çakıra

Allah üleçek vakıtlarında cannarın alır, ülmegenní de yokısında (bír törlí ülímge xököm iter). Şulay itíp üzí turında ülím kararı birílgenní (ñ ruxın) totar, ikínçísíníñ de bilgílí bír ecelge kader soñga kaldırır. Şiksíz, monda fikírlegen kavím öçön çınnan da ayâtler bardır.(Zümer süresí, 42)

Allah...Annan başka ilyâh yûktır. Tírídír, daimidír. Anı yokı basmas. Küklerde hem cirde ni bulsa – barısı da Anıkıdır. Röxsetí bulmıyça Anıñ Katında kím şefegat (yaklau) iteçek? Ul, kileçektegílerní hem ütkennerní bílír. (Alar ise) tílegen kaderínnen tışında, Anıñ gıylímínnen bírnersení de ala almaslar. Anıñ körsií (texítí) bötön küklerní hem cirní kaplagandır. Alarnıñ saklanışı Aña avır kilmes. Ul, bik Böyöktír.(Bakara süresí, 255)

2011-04-21 16:19:46

About this site | Ana sexifesíne tírke | Add to favorites | RSS Feed
Birídegí meğlümatlar, alarnιñ bu sitege iye ikenlíklerín tanιtu şartlarιnda ğιna, tüleüsíz rewíşte sιñarlana (kopiyelene) hem taratιla ala.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."